cystadleuaeth cynllunio blodyn haul fcf22

cystadleuaeth cynllunio blodyn haul fcf22

Yn galw pob person ifanc creadigol. Mae Maethu Cymru Sir Fynwy yn eich gwahodd i gyflwyno eich cynlluniau Blodyn Haul gwreiddiol i ddathlu Bythefnos Gofal Maeth© 2022!

Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth© eleni, mae Maethu Cymru Sir Fynwy yn cynnal cystadleuaeth ‘Cynllun Blodyn Haul’ ac yn gofyn i bobl ifanc yn y gymuned leol i gymryd rhan yn greadigol. Mae blodau haul yn cynrychioli sut y gall gofalwyr maeth faethu plant sy’n derbyn gofal fel y gallant ffynnu a thyfu i’w potensial llawn.

Y Bythefnos Gofal Maeth© yw ymgyrch fwyaf Prydain i godi ymwybyddiaeth o ofal maeth, a gyflwynir gan yr elusen faethu flaenllaw, The Fostering Network. Thema eleni yw Cymunedau Maethu (#FosteringCommunities) i ddathlu nerth a gwytnwch cymunedau maethu a phopeth a wnânt i sicrhau fod plant yn cael gofal a’u cefnogi i ffynnu.

Mae’n gobeithio dangos y llu o ffyrdd y mae pobl yn y gymuned faethu wedi cefnogi ei gilydd yn ystod pandemig Covid-19 – a dangos yr angen am fwy o ofalwyr maeth ymroddedig.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i bob ysgol gynradd yn Sir Fynwy.

Dyma’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen a sut i gyflwyno eich cynllun.

  • Grŵp oedran 4 – 11
  • Gwobrau fydd: 1af £25, 2il £15, 3ydd £10
  • Llun i’w gynllunio ar y dudalen A4 a roddwyd
  • Gallwch fod mor greadigol ag yr hoffwch gyda phaent, creonau, pensiliau, pen, inc neu ben ffelt, a gellir defnyddio unrhyw ddeunyddiau ar gyfer y cynllun.
  • Mae’n rhaid i bob llun fod â’r wybodaeth hon wedi’i phrintio’n glir ar y cefn. Enw Llawn, Oedran, Grŵp Blwyddyn, Enw’r Ysgol · Dylid anfon lluniau at: LizTrigg@monmouthshire.gov.uk

 

Dyddiad Cau: 22 Mai 2022

Woman and young girl using computer to make video call

mae maethu yn sir fynwy yn haws nag y byddech chi'n ei feddwl. siaradwch â ni a dechreuwch arni heddiw.

  • Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.