Gweithio a bod yn ofalwr maeth - maethu cymru sir fynwy

blog

Gweithio a bod yn ofalwr maeth

Gweithio a bod yn ofalwr maeth

Pan mae pobl yn ystyried dod yn ofalwr maeth, mae ‘a allaf weithio a bod yn ofalwr maeth’ yn gwestiwn cyffredin. Er ei bod yn well fod rhywun ar gael adre rhag ofn apwyntiadau, cyfarfodydd neu i ofalu am blentyn a all fod adre o’r ysgol, deallwn nad yw hyn yn bosibl bob amser. Felly yn dibynnu ar amgylchiadau unigol y gofalwr a’r math o ofal maeth y maent yn ei ddarparu yn ogystal ag anghenion unigol y plentyn, gall fod yn bosibl i chi weithio a maethu.

Y plentyn yn eich gofal a sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth gorfforol ac emosiynol maent ei hangen fydd eich prif flaenoriaeth a chyfrifoldeb pan ddewch yn ofalwr maeth.

Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi y bydd gennych fel gofalwr maeth wahanol leoliadau ac y gallwch gael cyfnodau pan nad oes gennych leoliadau maethu. Ni fydd unrhyw daliadau lwfans maethu yn ystod y cyfnodau hyn a dyna pam ein bod bob amser yn cynghori’r rhai sy’n ystyried maethu i gysylltu â ni fel y gallwn gael sgwrs gyflym am eich amgylchiadau personol a ph’un a yw maethu yn iawn i chi.

A allaf weithio a dod yn ofalwr maeth?

Gall rhai gofalwyr maeth weithio a maethu. Mae’n hanfodol cael amserlen waith hyblyg a gall gyrfa brysur olygu y bydd angen peth ystyriaeth ychwanegol a chefnogaeth gan deulu a ffrindiau.

Mae rhai gofalwyr maeth sy’n gweithio’n llawn-amser yn penderfynu cynnig seibiant byr i blant ar benwythnosau neu wyliau, ac mae eraill yn cynnig lleoliadau hirdymor gyda llawer o gefnogaeth gan berthnasau.

Bu rhai plant mewn gofal ers eu geni a gallant fod wedi eu symud o le i le. Gall eraill fod wedi dioddef amodau byw sydd wedi llesteirio eu datblygiad a niweidio eu hiechyd. Mae’n hanfodol eu bod yn cael eu lleoli mewn cartref cariadus, saff a sefydlog.

Mae maethu yn ymrwymiad a daw’n gyntaf, felly mae angen dull gweithredu tîm. Tu hwnt i’r teulu, byddwn yn helpu i ddarparu uned gefnogi o weithwyr cymdeithasol, therapyddion ac athrawon fel bod cyngor ac arweiniad ar gael ar bob cam o’r daith.

A all rhieni sengl weithio a maethu?

Mae hyn yn aml yn dibynnu ar wahanol ffactorau, tebyg i natur y gwaith a’r gofynion a ddisgwylir gyda’r rôl maethu. Mae’n bosibl maethu a gweithio fel rhiant sengl ond mae’n rhaid i anghenion a gofynion y plentyn ddod yn gyntaf bob amser.

Pam na chysylltwch gyda’ch tîm Maethu Cymru lleol heddiw fydd yn eich helpu i ganfod os mai dyma’r amser cywir i chi faethu?

A all cyplau faethu?

Byddai gennych fwy o hyblygrwydd fel gofalwr maeth fel cwpl. Er enghraifft, gallai un bob amser fod ar gael ar gyfer anghenion y plentyn tra bod y llall yn gweithio tu allan i’r cartref. Mae maethu fel cwpl yn gwneud gweithio’n fwy realistig, ond mae hefyd yn werth nodi fod maethu yn rôl lawn-amser ynddi ei hun – felly gall fod yn werth gwerthuso eich ymrwymiadau at faethu a hefyd asesu yr ymagwedd orau at weithio.

Dyna pam y gall maethu fel cwpl weithio’n dda, gyda un rhiant yn maethu ac un rhiant yn gweithio’n llawn-amser. Gallai roi mwy o hyblygrwydd i chi am y syniad o weithio tra’n maethu.

Mae dewis Maethu Cymru Sir Fynwy yn benderfyniad i weithio gyda phobl go iawn sy’n gofalu yn eich cymuned. I ymuno â’r tîm, i ddysgu a gwneud gwahaniaeth i fywydau plant Cymru.

Cysylltwch â ni yma yn Maethu Cymru Sir Fynwy a chymryd y cam cyntaf heddiw.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Sir Fynwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.