pam maethu gyda ni?

cefnogaeth a manteision

cefnogaeth a manteision

Pan fyddwch chi’n rhan o dîm Maethu Cymru Sir Fynwy, byddwch chi’n cael eich cefnogi gyda phopeth fydd ei angen arnoch er mwyn i’ch teulu ffynnu.

Mae ein lwfansau a’n manteision yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau fel faint o blant rydych chi’n eu maethu, ers faint rydych chi wedi bod yn maethu a’r math o faethu rydych chi’n ei wneud.

Ar hyn o bryd yn Sir Fynwy, mae gennyn ni ofalwyr maeth sy’n derbyn o leiaf £508 yr wythnos am faethu 2 berson ifanc rhwng 9 ac 16 oed.

manteision eraill

Mae llawer mwy o fanteision i fod yn rhiant maeth nag y byddech chi’n ei feddwl. Ynghyd â’r gefnogaeth a’r lwfansau rydyn ni eisoes wedi’u crybwyll, yn Sir Fynwy, byddwch chi hefyd yn cael:

  • Cerdyn Max, sy’n cynnig mynediad am ddim ac am bris gostyngol i amrywiaeth o atyniadau yn y DU.
  • Mynediad at ein gwasanaeth therapiwtig mewnol, Base.
  • Bod yn rhan o FC4FC – grŵp cefnogi sy’n cael ei redeg gan ein gofalwyr maeth, ar gyfer ein gofalwyr maeth.
  • Cyfleoedd datblygu amrywiol gan gynnwys e-ddysgu, podlediadau, deunyddiau darllen a gweithdai.
  • Arweiniad, cefnogaeth a hyfforddiant gan Fy Nhîm Cymorth (Mhyst).

ymrwymiad cenedlaethol maethu cymru

Mae pob un o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru yn rhan o’r Ymrwymiad Cenedlaethol, sy’n rhoi pecyn cyson o gefnogaeth, hyfforddiant a manteision i bob gofalwr maeth yng Nghymru.

Mae pob gofalwr maeth yng Nghymru yn elwa o’r canlynol:

un tîm

Fel yr Awdurdod Lleol, rydyn ni i gyd yn rhan o un tîm: gofalwyr maeth, rhieni, plant sydd yn ein gofal a’r gweithwyr proffesiynol sy’n ein harwain a’n cefnogi. Ein nod cyffredin yw cyfoethogi bywydau’r plant sydd yn ein gofal, ac rydych chi’n rhan greiddiol o’r genhadaeth honno.

Fel rhan o’n tîm, byddwch chi’n ymuno â grŵp o bobl ymroddedig. Pobl sy’n gyfrifol am ofalu am bob plentyn a’u helpu i aros yn eu hardal leol. Cysylltiad ac ymroddiad yw beth sy’n gwneud y tîm hwn yn unigryw.

dysgu a datblygu

Mae bod yn ofalwr maeth yn daith. Mae ein pecynnau cymorth yn bodoli i’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau fel eich bod chi’n gallu bod yn ofalwr maeth hyderus a galluog iawn. O ganlyniad, bydd y plant yn eich gofal yn ffynnu a bydd modd newid bywydau er gwell.

Mae pob gofalwr maeth yng Nghymru yn cael cynllun dysgu a datblygu personol sy’n olrhain eich cynnydd, yn cofnodi eich profiadau a’ch cynlluniau ar gyfer eich dyfodol.

cefnogi

Pan fyddwch chi gyda Maethu Cymru Sir Fynwy, fyddwch chi byth ar eich pen eich hun. Rydych chi’n rhan o dîm ehangach sy’n eich cefnogi a’ch annog chi, bob cam o’r ffordd.

Bydd gennych chi fynediad uniongyrchol at weithiwr gofal cymdeithasol profiadol o’r Tîm Lleoliadau Teulu i’ch arwain chi, eich teulu a’r plant sydd yn eich gofal.

Waeth pa mor unigryw rydych chi’n meddwl yw eich amgylchiadau, bydd pobl sydd wedi bod yno o’r blaen wrth law ddydd a nos i gynnig clust i wrando. Pobl sy’n gofalu. Pobl sy’n deall.

Two adults and two children having fun together outdoors

y gymuned faethu

Rydyn ni hefyd yn cynnig nifer o rwydweithiau cymorth cymdeithasol yn Sir Fynwy. Gallwch chi gyfarfod gofalwyr maeth eraill a rhannu eich profiadau unigryw a dechrau cyfeillgarwch newydd a phwerus gyda phobl yn y gymuned leol.

Ar ben hyn, mae cyfoeth o gyngor a gwybodaeth ar-lein y gallwch chi gael gafael arnyn nhw ar unrhyw adeg fel gofalwr maeth Cymru.

Mae Maethu Cymru yn talu i chi fod yn aelod o’r Gymdeithas Maethu a Mabwysiadu (AFA) a’r Rhwydwaith Maethu (TFN). Mae’r rhain yn sefydliadau maethu arbenigol sy’n cynnig cyngor, arweiniad, cefnogaeth a llawer o fanteision eraill.

Group of 5 children and young teenagers dancing in street

llunio’r dyfodol

Yn Maethu Cymru Sir Fynwy, rydyn ni’n gwybod bod y gorffennol yn bwysig. Ond, rydyn ni’n canolbwyntio ar y dyfodol – er mwyn sicrhau bod y rhai sydd yn ein gofal yn gallu gwneud pethau anhygoel. Chi sy’n cael llunio’r dyfodol hwnnw fel gofalwr maeth.

Wrth i ni symud i’r dyfodol gyda’n gilydd, rydyn ni’n croesawu barn a sgiliau ein gofalwyr maeth ar draws y wlad. Bydd eich llais a’ch profiadau’n cael eu defnyddio i siapio sut rydyn ni’n symud ymlaen, fel bod plant ar draws Cymru’n cael dyfodol gwell.

Ble bynnag y bydd eich taith faethu’n arwain, byddwn ni gyda chi’n cynnig arbenigedd, cyngor a mathau eraill o gymorth. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i fod y gorau y gallwch chi fod.

Woman and young girl using computer to make video call

cymryd y cam cyntaf

cysylltu â’ch tîm maethu cymru lleol

  • Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.