maethu yn sir fynwy

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn sir fynwy

Rydyn ni’n credu mewn gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i’r holl blant yn ein hardal leol.

Ni yw Maethu Cymru Monmouthshire, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn, gan ei alluogi i gyrraedd ei lawn botensial. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i blant a phobl ifanc drwy ddarparu’r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen ar ein hamrywiaeth eang o ofalwyr maeth i ddiwallu eu hanghenion.

llwyddiannau lleol

sam a mark

dysgu mwy

meddwl am faethu?


Fostering in Monmouthshire
pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnyn nhw. Holwch i weld a allech chi fod yn ddewis da.

dysgu mwy
cwestiynau cyffredin

Ydych chi'n ystyried sut mae'r broses faethu'n gweithio? Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl.

dysgu mwy

pam maethu gyda ni?

Mae cyfoethogi bywyd plentyn yn gallu gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi hefyd.

Wrth faethu yn Sir Fynwy, byddwch yn cael cefnogaeth ragorol y dydd; arweiniad wedi’i deilwra gan weithwyr cymdeithasol a seîcolegwyr hynod brofiadol, cyfeillgar a gwybodus; ffioedd cystadleuol; cyfleoedd hyfforddi a llawer iawn mwy.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae'n gweithio

Mae maethu’n her a bydd angen ymrwymiad. Ond, mae hefyd yn rhoi boddhad mawr.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y broses o ddod yn ofalwr maeth yn Sir Fynwy, neu hyd yn oed gychwyn ar y daith dewch i ddarganfod y camau nesaf yma.

Boy and girl on a garden swing Fostering in Monmouthshire
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i'w ddisgwyl nesaf.

dysgwych mwy
Fostering in Monmouthshire
cefnogaeth a manteision

Pryd bynnag neu sut bynnag y mae ein hangen ni arnoch chi, rydyn ni yma i helpu. Mae cymorth ar gael bob amswer.

dysgwych mwy

Wedi gwneud y penderfyniad i faethu yng Sir Fynwy? Mae’n haws nag y byddech chi’n ei feddwl i ddechrau eich cais, felly cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

Get in Touch

  • Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.