maethu yn sir fynwy

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn sir fynwy

Rydyn ni’n credu mewn gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i’r holl blant yn ein hardal leol.

Ni yw Maethu Cymru Monmouthshire, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn, gan ei alluogi i gyrraedd ei lawn botensial. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i blant a phobl ifanc drwy ddarparu’r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen ar ein hamrywiaeth eang o ofalwyr maeth i ddiwallu eu hanghenion.

llwyddiannau lleol

Hope

dysgu mwy

meddwl am faethu?


pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnyn nhw. Holwch i weld a allech chi fod yn ddewis da.

mae'r atebion ar gael yma
cwestiynau cyffredin

Ydych chi'n ystyried sut mae'r broses faethu'n gweithio? Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl.

mae'r atebion ar gael

sut mae'n gweithio

y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i'w ddisgwyl nesaf.

dysgwych mwy
Fostering in Monmouthshire
cefnogaeth a manteision

Pryd bynnag neu sut bynnag y mae ein hangen ni arnoch chi, rydyn ni yma i helpu. Mae cymorth ar gael bob amswer.

dysgwych mwy

pam maethu gyda ni?

Mae cyfoethogi bywyd plentyn yn gallu gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi hefyd.

Wrth faethu yn Sir Fynwy, byddwch yn cael cefnogaeth ragorol y dydd; arweiniad wedi’i deilwra gan weithwyr cymdeithasol a seîcolegwyr hynod brofiadol, cyfeillgar a gwybodus; ffioedd cystadleuol; cyfleoedd hyfforddi a llawer iawn mwy.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Nick and Claire Foster Wales Monmouthshire

“Ydyn, maen nhw (plant) yn gallu dod â llawer o heriau, ac efallai y bydd rhai adegau pan fyddwch chi’n meddwl, ‘Dydw i ddim yn gwybod beth rydw i’n mynd i’w wneud nawr’, ond rydych chi’n ei weithio allan! Nid oes angen i chi wybod popeth, oherwydd mae’r hyfforddiant a gewch yn wych.”

Claire y Nick, gofalwyr maeth lleol

cysylltwch heddiw am sgwrs anffurfiol

Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Call 01291 635682

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon

neu llenwch y ffurflen fer isod a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 24 awr

  • Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.