ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o ofal maeth

Mae pawb yn haeddu rhywle i’w alw’n gartref. Lle i deimlo’n ddiogel, i gael eu caru ac i gael cyfle i dyfu. 

Mae maethu’n cynnig gofal teuluol i blant a phobl ifanc sydd ddim yn gallu byw gyda’u rhieni neu aelodau eraill o’r teulu. 

Mae hyn yn gallu bod yn unrhyw beth o aros dros nos neu seibiant byr, i leoliadau mwy hirdymor. Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal sydd ei angen arnyn nhw hefyd yn wahanol.

gofal maeth tymor byr

Mae gofal maeth tymor byr yn gallu golygu darparu gofal dros dro i blant yn Sir Fynwy am ychydig ddyddiau, wythnosau neu fisoedd wrth i’r cynlluniau ar gyfer eu dyfodol gael au cadarnhau.

Er gwaethaf y cyfnod byr hwn, gallwch chi wneud gwahaniaeth mawr i fywyd plentyn. Mae gofalwyr maeth tymor byr yn Sir Fynwy nid yn unig yn darparu amgylchedd diogel a chefnogol am gyfnod, ond maen nhw hefyd yn gweithio’n agos gyda’n tîm i ddiffinio’r daith tuag at y tymor hir i’r plentyn: at ei deulu, at deulu maeth arall neu i gael ei fabwysiadu.

gofal maeth tymor hir

Mae gofal maeth tymor hir yn gallu golygu bod plentyn neu berson ifanc yn aros gyda gofalwr maeth nes y bydd yn oedolyn, yn gadael gofal a thu hwnt. Felly, yn hytrach na lleoliad tymor hir, rydyn ni’n hoffi meddwl am y daith fel ymuno â chartref newydd.

Mae gofal tymor hir yn cael ei gynnig i blant sydd ddim yn gallu byw gartref gyda theulu ac mae’n cynnig dewis sefydlog a diogel gyda sefydlogrwydd. Mae’n golygu bod gan y plentyn deulu maeth sefydlog am oes.

mathau arbenigol o ofal maeth

Mae maethu tymor byr a thymor hir yn cwmpasu pob math o ofal maeth, gan gynnwys rhai mathau mwy arbenigol, y mae angen math penodol o gymeradwyaeth ar eu cyfer. Gallai’r rhain gynnwys…

selbiant byr

Rydyn ni i gyd yn haeddu seibiant weithiau. Mae seibiant byr neu seibiant yn gyfle i blant gael rhywfaint o amser oddi wrth eu teulu.

Mae seibiant byr (sydd weithiau’n cael ei alw’n ‘ofal cymorth’ neu’n ‘seibiant’) yn gallu golygu cymryd plentyn i mewn am noson, am benwythnos neu am wythnos neu ddwy, yn aml yn rheolaidd.

Mae darparwyr seibiant byr yn estyniad i deulu’r plentyn, yn cynnig seibiant o fywyd bob dydd ac yn darparu cefnogaeth pan fydd ei hangen fwyaf.

gofal therapiwtig – Fy Nhîm Cymorth (MyST)

Weithiau, mae angen gwahanol fathau o ofal ar blant sydd ag anghenion emosiynol neu ymddygiadol ychwanegol. Dyma rôl lleoliadau therapiwtig. Mae cefnogaeth ehangach ar gael i ofalwyr therapiwtig a’u plant, i helpu gyda’r holl agweddau unigryw ar ofal y plentyn.

Yn Sir Fynwy, mae hyn yn cael ei gefnogi gan bartneriaeth aml-asiantaeth, MyST (Fy Nhîm Cymorth). Dyma clip byr o rai o’n gofalwyr maeth. Gael gwybod mwy: https://www.mysupportteam.org.uk/cy/maethu-therapiwtig/

llety â chymorth

Mae gadael cartref yn brofiad brawychus a chyffrous i unrhyw berson ifanc. Pan fydd person ifanc yn gadael gofal maeth neu os nad oes ganddo deulu i'w gefnogi, gall hyn fod yn fwy heriol.

Gallech helpu person ifanc 16-21 oed drwy ddarparu pont rhwng gofal a byw’n annibynnol. Byddech yn cefnogi’r person ifanc mewn ffordd debyg i letywr. Ni fyddech yn cael eich cofrestru fel gofalwr maeth a byddwch yn cael eich asesu’n wahanol.

Byddech yn cynnig ystafell wely sbâr iddo ond hefyd yn ei helpu i fynychu addysg a chwilio am swydd neu hyfforddiant a chyda sgiliau bywyd fel coginio a chyllidebu. Mae llety â chymorth yn ffordd wych o ddechrau gofalu am bobl ifanc, ochr yn ochr â’ch ymrwymiadau eraill.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltu â ni

  • Cyngor Sir Fynwy yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Fynwy yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.