blog

Cymwysterau ar gyfer Gofalyddion Maeth

Cymwysterau ar gyfer Gofalyddion Maeth

Ydych chi erioed wedi meddwl am gyflawni cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol (plant a phobl ifanc)?

Yma yn Maethu Cymru, Sir Fynwy rydyn ni’n credu mewn datblygiad proffesiynol parhaus a thrwy ehangu eich sgiliau gallwch chi gadw i fyny â datblygiadau sy’n dod i’r amlwg yn gyflym fel gofalydd maeth.

Argymhellodd Gofal Cymdeithasol Cymru y dylai pob Gofalydd Maeth sydd newydd ei gymeradwyo gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan fel sylfaen yn y proffesiwn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Yna gallwch chi symud ymlaen i’r cymhwyster craidd a’r cymhwyster ymarfer lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Plant a Phobl Ifanc.

Gall unrhyw ofalydd maeth ddewis cwblhau’r cymhwyster lefel 3, a fyddai’n eich cymhwyso i weithio ym maes Gofal Cymdeithasol Plant.

Felly, sut alla i ennill Cymhwyster mewn gofal cymdeithasol? (ar gyfer plant a phobl ifanc)

Cam Cyntaf – Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn argymell bod hyn yn cymryd 6 mis i’w gwblhau, ond mae hyn yn fwy hyblyg i ofalyddion maeth oherwydd y galw ar eich amser.

Mae’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer gwasanaethau plant yn cynnwys pum canlyniad:

• Egwyddorion a Gwerthoedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

• Iechyd a Lles

• Ymarfer Proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol

• Diogelu unigolion

• Iechyd a Diogelwch yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd eich asesydd yn gweithio’n agos gyda’ch gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol i’ch cefnogi chi i gyflawni’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan. Mae eich Gweithiwr Cymdeithasol goruchwyliol yn llofnodi’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan pan fyddan nhw’n fodlon eich bod chi wedi dangos eich dealltwriaeth a’ch ymarfer i gyflawni’r canlyniadau dysgu

Ail Gam – Y Cymhwyster Craidd

Os hoffech chi symud ymlaen i’r cymhwyster ymarfer, bydd angen i chi gyflawni’r cymhwyster craidd. I wneud hyn mae angen i chi gwblhau set o asesiadau yn seiliedig ar yr wybodaeth a gafwyd trwy gwblhau’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan. Ar ôl pasio’r asesiadau hyn gallwch gofrestru i gwblhau’r cymhwyster ymarfer.

Trydydd Cam – Y Cymhwyster Ymarfer

Gan weithio gyda’ch rheolwr a’ch asesydd, caiff y cymhwyster ei asesu trwy gyfres o weithgareddau asesu, sy’n cynnwys:

• Set o dasgau strwythuredig, sy’n darparu fframwaith ar gyfer casglu’r dystiolaeth ofynnol ar gyfer unedau.

• Portffolio o dystiolaeth

• Trafodaeth derfynol dan arweiniad asesydd ar ddiwedd y broses asesu.

Os hoffech chi drafod cwblhau’r cymhwyster, cysylltwch â’ch Tîm Maethu Cymru, Sir Fynwy.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch